بهترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - لیستاچ

لیستاچ

38
لیست
دسته بندی
علم و دانش

بهترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر

بهترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بهترین استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده صنایع دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آیتم‌های لیست : 96 بازدید‌ها : 798 آراء : 3375 رای‌دهندگان : 263
این لیست را به اشتراک بگذارید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران می‌باشد که در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی توسط عبدالحسین سمیعی بنیانگذاری شد. پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ و نیز انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های مرکز پزشکی ایران در طول سال‌های ۱۳۶۳–۱۳۶۱ به‌طور محدود تداوم و نهایتاً با سپری شدن دوره کوتاه فترت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد.

1
153
20
گروه بیوشیمی
2
127
7
گروه کالبد شناسی
3
123
13
گروه کالبد شناسی
4
105
15
گروه کالبد شناسی
5
95
24
گروه فیزیولوژی
6
90
20
گروه فیزیولوژی
7
72
24
گروه فیزیولوژی
8
58
15
گروه بیوشیمی
9
63
22
گروه فیزیولوژی
10
41
3
گروه فارماکولوژی
11
34
4
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
12
47
23
گروه کالبد شناسی
13
26
8
گروه آموزش پزشکی
14
21
5
گروه فارماکولوژی
15
23
7
گروه میکروب شناسی
16
28
12
گروه کالبد شناسی
17
57
41
گروه کالبد شناسی
18
23
8
گروه فیزیولوژی
19
12
0
گروه ایمونولوژی
20
14
2
گروه فارماکولوژی
21
41
29
گروه فیزیولوژی
22
39
28
گروه فیزیولوژی
23
16
6
گروه ویروس شناسی
24
17
8
گروه ویروس شناسی
25
11
2
گروه ایمونولوژی
26
10
2
گروه ایمونولوژی
27
18
10
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
28
7
0
گروه فارماکولوژی
29
11
4
گروه بیوشیمی
30
19
12
گروه کالبد شناسی
31
18
11
گروه فیزیک پزشکی
32
8
1
گروه ایمونولوژی
33
16
10
گروه میکروب شناسی
34
7
2
گروه فارماکولوژی
35
5
0
گروه فارماکولوژی
36
7
2
گروه فارماکولوژی
37
5
0
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
38
13
8
گروه میکروب شناسی
39
13
8
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
40
20
15
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
41
5
1
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
42
4
0
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
43
3
0
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
44
6
3
گروه آموزش پزشکی
45
3
0
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
46
8
5
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
47
4
1
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
48
5
3
گروه فیزیولوژی
49
5
3
گروه میکروب شناسی
50
13
11
گروه ویروس شناسی
51
12
10
گروه فیزیک پزشکی
52
4
2
گروه ویروس شناسی
53
2
0
گروه کالبد شناسی
54
7
5
گروه فیزیک پزشکی
55
5
3
گروه فیزیک پزشکی
56
2
0
گروه کالبد شناسی
57
2
0
گروه بیوشیمی
58
2
0
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
59
6
4
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
60
2
0
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
61
6
4
گروه ایمونولوژی
62
2
1
گروه فارماکولوژی
63
2
1
گروه آموزش پزشکی
64
2
1
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
65
3
2
گروه ایمونولوژی
66
4
3
گروه ایمونولوژی
67
6
5
گروه ویروس شناسی
68
2
1
گروه فارماکولوژی
69
6
5
گروه فیزیک پزشکی
70
3
2
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
71
2
2
گروه فارماکولوژی
72
2
2
گروه فارماکولوژی
73
11
11
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی