بهترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - لیستاچ

لیستاچ

38
لیست
دسته بندی
علم و دانش

بهترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر

بهترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بهترین استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده صنایع دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آیتم‌های لیست : 96 بازدید‌ها : 1003 آراء : 3712 رای‌دهندگان : 289
این لیست را به اشتراک بگذارید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران می‌باشد که در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی توسط عبدالحسین سمیعی بنیانگذاری شد. پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ و نیز انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های مرکز پزشکی ایران در طول سال‌های ۱۳۶۳–۱۳۶۱ به‌طور محدود تداوم و نهایتاً با سپری شدن دوره کوتاه فترت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد.

1
154
24
گروه بیوشیمی
2
128
11
گروه کالبد شناسی
3
124
16
گروه کالبد شناسی
4
106
18
گروه کالبد شناسی
5
91
23
گروه فیزیولوژی
6
96
28
گروه فیزیولوژی
7
73
27
گروه فیزیولوژی
8
59
18
گروه بیوشیمی
9
63
25
گروه فیزیولوژی
10
41
6
گروه فارماکولوژی
11
34
7
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
12
47
27
گروه کالبد شناسی
13
26
11
گروه آموزش پزشکی
14
14
1
گروه ایمونولوژی
15
23
10
گروه میکروب شناسی
16
23
10
گروه میکروب شناسی
17
23
10
گروه فیزیولوژی
18
28
15
گروه کالبد شناسی
19
21
9
گروه فارماکولوژی
20
57
46
گروه کالبد شناسی
21
42
32
گروه فیزیولوژی
22
14
5
گروه فارماکولوژی
23
17
9
گروه ویروس شناسی
24
19
12
گروه ویروس شناسی
25
39
32
گروه فیزیولوژی
26
11
6
گروه ایمونولوژی
27
18
13
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
28
8
4
گروه ایمونولوژی
29
10
6
گروه ایمونولوژی
30
19
15
گروه کالبد شناسی
31
7
4
گروه فارماکولوژی
32
18
15
گروه فیزیک پزشکی
33
14
12
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
34
11
9
گروه بیوشیمی
35
16
15
گروه میکروب شناسی
36
5
4
گروه فارماکولوژی
37
7
6
گروه فارماکولوژی
38
7
6
گروه فارماکولوژی
39
5
4
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
40
20
19
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
41
5
4
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
42
5
5
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
43
8
8
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
44
3
3
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
45
3
3
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
46
4
4
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
47
5
5
گروه ویروس شناسی
48
5
6
گروه میکروب شناسی
49
12
13
گروه فیزیک پزشکی
50
6
7
گروه فیزیک پزشکی
51
5
6
گروه فیزیولوژی
52
13
14
گروه ویروس شناسی
53
2
3
گروه کالبد شناسی
54
7
8
گروه فیزیک پزشکی
55
2
3
گروه کالبد شناسی
56
6
7
گروه آموزش پزشکی
57
2
3
گروه بیوشیمی
58
2
3
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
59
3
4
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
60
6
7
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
61
2
4
گروه آموزش پزشکی
62
2
4
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
63
6
8
گروه ایمونولوژی
64
3
5
گروه ایمونولوژی
65
6
8
گروه ویروس شناسی
66
2
4
گروه فارماکولوژی
67
2
4
گروه فارماکولوژی
68
2
4
گروه فارماکولوژی
69
6
8
گروه فیزیک پزشکی
70
2
4
گروه فارماکولوژی
71
3
5
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
72
11
13
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
73
8
11
گروه میکروب شناسی
74
5
8
گروه فیزیک پزشکی