کتاب انسان در جستجوی معنای غایی - لیستاچ

لیستاچ

کتاب انسان در جستجوی معنای غایی

دکتر فرانکل در کتاب انسان در جستجوی معنای غایی آخرین تجربه ها و تحلیل های خود را درباره جستجوی دینی و معنوی انسان در دنیای معاصر بیان می کند. او می گوید تحت هر شرایطی، حتی در بدترین وضعیت قابل تصور و در آخرین لحظه های حیات، باید معنایی برای زندگی وجود داشته باشد. در نگاه او معنی جویی انسانی ترین و گویاترین جلوه وجود انسان است. او در این کتاب دین را در جستجوی معنای غایی تعریف می کند و این تعریف را نزدیک به تعریفاتی از اینشتین و ویتگنشتاین می داند. ناهشیاری معنوی، تحلیل وجودی رویاها، کیفیت استعلایی وجدان، روانپزشکی و الهیات، و پژوهش های جدید در معنی درمانی از جمله عناوین و موضوع های کتاب حاضر است. با این کتاب ویکتور فرانکل به میلیون ها انسان پیامی از امید و راهنمایی معنوی و روانشناختی می بخشد.

لیست های مربوط به کتاب انسان در جستجوی معنای غایی
loaderimage