سپیده - لیستاچ

لیستاچ

سپیده

هنگام سپیده دم، خروسِ سحری/دانی که چرا همی کند، نوحـه گری؟/یعنی که نمودند، در آیینه یِ صبح/کز عمر، شبی گذشــت! و تو بی خبری/

لیست های مربوط به سپیده
loaderimage