کلاغ - لیستاچ

لیستاچ

کلاغ

متن آهنگ "کلاغ" از گروه چارتار: هوا آن سویِ چشمانم بارانیست/سکوتم تحفه یِ رنجی پنهانی ست/به شمع آغشته میماند خورشیدم/فرازِ تپه ای ماهی پیدا نیست/صدایی از درون با من می گوید/شروعِ فصلِ بیرحمِ تنهایی ست/پر میزند بر بامم سیاهِ کلاغ و شب/به ویرانه ها می ماند/خانه بی چراغ و تب/میسوزدم میکوبد به در دستِ سردِ باد/جز رفتنت تصویری نمی آورم بیاد/هوا آن سویِ چشمانم بارانیست/سکوتم تحفه یِ رنجی پنهانی ست/هوا را پنجه می سایم میبینی/نفس اطرافِ دستانم پیدا نیست/صدایی از درون با من می گوید/شروعِ فصلِ بیرحمِ تنهایی ست/پر میزند بر بامم سیاه ِ کلاغ و شب/به ویرانه ها می ماند/خانه بی چراغ و تب/میسوزدم میکوبد به در دستِ سردِ باد/جز رفتنت تصویری نمی آورم بیاد/میسوزدم میکوبد به در دستِ سردِ باد/جز رفتنت تصویری نمی آورم بیاد

لیست های مربوط به کلاغ
Scroll Up
loaderimage