کتاب سینما و ذهن - لیستاچ

لیستاچ

کتاب سینما و ذهن

مجموعه‌ی حاضر حاوی نگاهی هنری و علمی به دقایق و نظرات فلسفی و ظریف ادبی و معنایی و محتوایی سینما و آثار سینمایی است... کوشش‌ها و ارزش‌های مستتر در مطالب و مقالات کتاب روانجو ویژگی و قابلیت لازم را دارد تا به‌عنوان آغازگر راهی جدید در سینمایی نویسی و نگاه متفاوت به سینما مدنظر قرار گیرد و شایسته است در کارگاه‌ها، مدارس س سینمایی، آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های هنری، مباحث مهم، عمیق و مبسوط و تعیین‌کننده‌ی آن موردبحث و درس قرار گیرد و سینماگران اندیشه ورزی که در حیطه تولید آثار متفکرانه انسانی، اخلاقی، دینی و ملی با رویکردهای فلسفی و مقوله‌های اجتماعی فیلم می‌سازند، از آن در ساخت آثار ماندگار خویش بهره گیرند.این کتاب توسط مجید روانجو تالیف شده‌ و در انتشارات افراز به چاپ رسیده‌است.

لیست های مربوط به کتاب سینما و ذهن
loaderimage