پردیس تئاتر شهرزاد - لیستاچ

لیستاچ

پردیس تئاتر شهرزاد

این مجموعه که یک مجموعه تئاتر خصوصی می باشد حدود 700 تماشاگر ظرفیت دارد و در سال 1396 از زایشگاه امید به پردیس تئاتر تغییر یافته است.

لیست های مربوط به پردیس تئاتر شهرزاد
loaderimage