پاره سنگ - لیستاچ

لیستاچ

پاره سنگ

به تک تک شقیقه های پاره سنگ خورد و یباره دستمون به ضامن تفنگ خوردو/مرگ بردو دوباره عقل مردو تموم خاطراتمون گره به جنگ خوردو/طرح تخریب خونه های ما کلنگ خوردو تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خوردو/مرگ بردو دوباره عقل مردو تموم خاطراتمون گره به جنگ خوردو/من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو چرا به ختم جنگ این همه درنگ خوردو/یه نسل دیگه رفت جنگ برنگشت رفتو رفتو برنگشت/من آخرین شهید این قبیله ام قبیله ای که آب و نون ندارن/قبیله ای که خیلی از شهیدا حتی یه تیکه استخون ندارن/

لیست های مربوط به پاره سنگ
Scroll Up
loaderimage