واران واران - لیستاچ

لیستاچ

واران واران

واران وارانه، واران وارانه، عزیزکم گُل ریزه ریزه…/باران بارانه… باران بارانه… عزیزم گل پَر پره/وعده یِ وهار دای عزیزکم، یه خو پاییزه/وعده بهار به من دادی عزیزم؛ این که پاییزه/واران وارانه ، عزیزکم ، واران وارانه/

لیست های مربوط به واران واران
loaderimage