هواپیمایی ساها - لیستاچ

لیستاچ

هواپیمایی ساها

شرکت هواپیمایی ساها برای ارائه خدمات حمل و نقل هوایی به افراد ارتش ایجاد شد اما هم اکنون به مسافران غیر نظامی هم خدمات می دهد. کادر خلبان این هواپیمایی در دانشکده هوایی ساها تحصیل کرده اند.

لیست های مربوط به هواپیمایی ساها
Scroll Up
loaderimage