لیانا مورمونت Lyanna Mormont - لیستاچ

لیستاچ

لیانا مورمونت Lyanna Mormont

لیانا مورمونت Lyanna Mormont کوچک ترین دختر مگ مورمونت می باشد.نام او برگرفته از نام لیانا استارک است و برای احترام و یادبود او می باشد.

لیست های مربوط به لیانا مورمونت Lyanna Mormont
Scroll Up
loaderimage