قاصدک - لیستاچ

لیستاچ

قاصدک

من که یاری ندارم چشم انتظاری ندارم/قاصدک برو برو که باتو کاری ندارم/قاصدک به چشم من قصه ی یک دردی برو/میدونم برای من خبر نیاوردی برو/

لیست های مربوط به قاصدک
loaderimage