فَرُّخی سیستانی - لیستاچ

لیستاچ

فَرُّخی سیستانی

ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف به فَرُّخی سیستانی از شاعران نامدار پارسی‌گوی سده پنجم قمری است که در سبک خراسانی می‌سرود. سروده‌های او به ستایش شاهان و برانگیختن سلطان به عدل و بخشش اختصاص دارد.

لیست های مربوط به فَرُّخی سیستانی
loaderimage