علی کیپا - لیستاچ

لیستاچ

علی کیپا

بهترین باقلوا فروشی در تهران علی کیپا هست که باقلوا ترک اصل را همه روزه به مشتریان عرضه می کند.بیشترین تولید آن در تبریز هست اما در تهران نیز دارای دو شعبه در پیروزی و الوند می باشد.

لیست های مربوط به علی کیپا
Scroll Up
loaderimage