عشقت - لیستاچ

لیستاچ

عشقت

با نگاه تو تازه فهمیدم سر این چشما جونمم میدم/تو بخوای از من مرگم آسونه جز تو چی دارم من دیوونه/روزگارم سخت روزگارت خوش /پرم از این غم غم آدم کش/تو با لبخندت دردمو کم کن من پر از حرفم پس شکنجم کن/

لیست های مربوط به عشقت
loaderimage