شهزاده ی بی عشق - لیستاچ

لیستاچ

شهزاده ی بی عشق

افتاده ام از چشم تو وای اگر پای عشقی دگر در میان است/کوهم ولی درمانده ام بی تو در سینه ی من چو آتشفشان است/نگاهم کن بی تو بی برگ و بارم تو را من به دست خدا میسپارم/شهزاده ی بی عشق برده ای دیگر از یادم همچو افسانه ای آخر میرسی تو به دادم/شهزاده ی بی عشق چشم به راه تو میمانم درد دوری نشست آخر بی تو بر استخوانم

لیست های مربوط به شهزاده ی بی عشق
loaderimage