شبیه یک مرداب - لیستاچ

لیستاچ

شبیه یک مرداب

متن آهنگ "شبیه یک مرداب" از گروه چارتار: چه می بینی بگو با من/چقدر راه مانده تا جاده/به شیبِ شب سرازیرم/عطش میزاید این باده/بگو با من چه می بینی/بگو با من، بگو با من/چه می بینی، بگو با من/دریغا از عشق در این شام شوم/که کوچه می گرید ستاره ها مغموم/ترانه بی رونق به کُنج غم محکوم/ستاره ها مغموم/چه می بینی بگو با من/چقدر راه مانده تا جاده/به شیبِ شب سرازیرم/عطش میزاید این باده/بگو با من، چه می بینی/بگو با من، چه می بینی/ای داد ای فریاد از این شبِ بی خواب/که غصه می پاشد به خلوتم مهتاب/منم سکونی گس شبیه یک مرداب/شبیه یک مرداب/چه می بینی بگو با من/چقدر راه مانده تا جاده/به شیب شب سرازیرم/عطش میزاید این باده/نمی دانم چه شد دستم/رها کردی نمی دانم/نمی دانی به کار دل/چه ها کردی نمی دانی/نمی دانم نمی دانی/بگو با من چه می بینی/چه می بینی بگو با من/چقدر راه مانده تا جاده/به شیبِ شب سرازیرم/عطش میزاید این باده/نمی دانم بگو با من/رها کردی نمی دانم/چه شد دستم نمی دانم

لیست های مربوط به شبیه یک مرداب
Scroll Up
loaderimage