سینا ساعی - لیستاچ

لیستاچ

سینا ساعی

یک گروه رپ فارسی ایرانی است که از سال ۱۳۸۹ فعالیت می‌کند.اعضای این گروه خشایار اس آر، سینا ساعی و سینا مافی هستند. مدتی کرنلا نیز در این گروه حضور داشت.قبل از شکل‌گیری این گروه سینا ساعی، به همراهی سینا مافی در قالب گروه رجز فعالیت می‌کردند.

لیست های مربوط به سینا ساعی
loaderimage