سیجل - لیستاچ

لیستاچ

سیجل

سیاوش سیجل . لقب او سیجل ترکیبی از اسم و فاملیش است. سیاوش جلالی ( سی از سیاوش و جل از جلالی ). او نسبت به سایر اعضای گروه زد بازی صدای متفاوتی دارد.

لیست های مربوط به سیجل
Scroll Up
loaderimage