سرسام - لیستاچ

لیستاچ

سرسام

قاضی زیاد میشود وقتی عدالت نیست ما حق به جانب همه شاکیان هم هستیم/ما چشم میدوزیم به اعدام یکدیگر غافل از اینکه روز دیگر متهم هستیم/از این همه صدای بد اخبار بد انگار هر گوشه بگریزیم هم سرسام میگیریم/من دارم از خودم و از تو سخت میترسم مایی که از ناکامی هم کام میگیریم/قاضی زیاد میشود وقتی عدالت نیست/

لیست های مربوط به سرسام
loaderimage