سایه نشو هرگز - لیستاچ

لیستاچ

سایه نشو هرگز

سایه نشو هرگز شبم تار و تاریکه/ میبینمت از دور کابوس نزدیکه/سایه نشو هرگز کوچه دلش خونه /رد میشم از دیوار این خونه زندونه/سایه شدم هر شب تعبیر خوابم شد/ لبخندتو بردی عشقت عذابم شد/بار سفر بستن رسم رفاقت نیست /شک میکنم بی تو تردید عادت نیست/

لیست های مربوط به سایه نشو هرگز
loaderimage