دل هوس سبزه و صحرا ندارد - لیستاچ

لیستاچ

دل هوس سبزه و صحرا ندارد

دل هوسِ سبزه و صحرا ندارد…/میل به گُل گشت و تماشــا ندارد!/دل سرِ همراهی، با ما ندارد/خون شود، این دِل که شـکیبا ندارد/

لیست های مربوط به دل هوس سبزه و صحرا ندارد
loaderimage