دریچه - لیستاچ

لیستاچ

دریچه

آهنگ دریچه گروه چارتار متن آهنگ دریچه از گروه چارتار: من آوازم که میروم به سینه ی قبیله ای/نه به پرواز چشم من نمانده خواب پیله ای/من آوازم که میروم به سینه ی قبیله ای/نه به پرواز چشم من نمانده خواب پیله ای/سبز دریچه شو بکن زیان زرد پرده را/به شعر و شاخه می رسد خیال خام ریشه ها/منو تو وارث خورشید و ماهیم/منو تو نغمه ای بی اشتباهیم/تا زمینی می چرخد تا هوا هواست/منو تو در جنونی سر به راهیم/منو تو وارث خورشید و ماهیم/منو تو نغمه ای بی اشتباهیم/تا زمینی می چرخد تا هوا هواست/منو تو در جنونی سر به راهیم

لیست های مربوط به دریچه
Scroll Up
loaderimage