خوشا به من - لیستاچ

لیستاچ

خوشا به من

متن آهنگ "خوشا به من" از گروه چارتار: خوشا به من که دستِ تو پرواز هدیه می کند/خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند/خوشا که قامتم رسد به میوه ی خیالِ تو/رسیده ای نچینمت منم حریف کالِ تو/منم حریف کالِ تو، منم حریف کالِ تو/منم حریفِ کالِ تو/مینوشم از چشمانِ تو/جرعه به جرعه شعر نو/حافظه ی دستانِ من/پُر شده از دامانِ تو/مینوشم از چشمانِ تو/جرعه به جرعه شعر نو/حافظه ی دستانِ من/پُر شده از دامانِ تو/خوشا به من که دست تو پرواز هدیه می کند/خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند/خوشا که قامتم رسد به میوه ی خیالِ تو/رسیده ای نچینمت منم حریفِ کالِ تو/منم حریفِ کالِ تو، منم حریفِ کالِ تو/منم حریفِ کالِ تو/مینوشم از چشمانِ تو/جرعه به جرعه شعر نو/حافظه ی دستانِ من/پُر شده از دامانِ تو

لیست های مربوط به خوشا به من
Scroll Up
loaderimage