حیرانی - لیستاچ

لیستاچ

حیرانی

تا آب شدم ، سراب دیدم خود را/دریا گشتم ؛ حباب دیدم خود را/آگاه شدم ؛ غفلت خود رادیدم/ بیدار شدم؛ به خواب دیدم خود را/

لیست های مربوط به حیرانی
loaderimage