حوای من - لیستاچ

لیستاچ

حوای من

از عطر تو هوای من تموم زندگیم پره/حسم بهت فراتر از تصوره تصوره/جنگیدم با دنیا جنگیدم سر کسی/که حقمه که حقمه/

لیست های مربوط به حوای من
loaderimage