جنگ علیه خانواده-- ویلیام گاردنر - لیستاچ

لیستاچ

جنگ علیه خانواده-- ویلیام گاردنر

نویسنده کتاب جنگ علیه خانواده، ویلیام گاردنر است. این کتاب توسط معصومه محمدی ترجمه شده است. بحران فزاینده فروپاشی خانواده، افزون بر آنکه بنیان‌های تمدن غرب را متزلزل کرده، به دلیل توسعه ارتباطات، سایر جوامع را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این بحران، شمار رو به افزایشی از جامعه شناسان و اندیشه‌وران را بر آن داشته تا به واکاوی علت‌ها و عوامل این پدیده بپردازند و دیدگاه‌های خود را در قالب کتاب، مقاله یا سخنرانی در اختیار جامعه قرار دهند.

لیست های مربوط به جنگ علیه خانواده-- ویلیام گاردنر
loaderimage