جنگل واژگون - لیستاچ

لیستاچ

جنگل واژگون

جنگل واژگون عنوان کتابی از جروم دیوید سلینجر در سال ۱۹۴۷ است.جنگل واژگون یکی از روشن‌ترین کتاب‌های سلینجر است. کتابی که پیامش را بر خلاف کتاب‌های دیگر نویسنده، به وضوح بیان می‌کند.

لیست های مربوط به جنگل واژگون
loaderimage