تنها شدم - لیستاچ

لیستاچ

تنها شدم

هر نفس آشفته ام تو سر به راهم میکنی تا نگاهت میکنم تا نگاهم میکنی/من میگردم دور آن چشمان مست و روشنت تا مرا میبینی و تا تو را میبینمت/من به تو دل داده ام عاشق و دل ساده ام تنها کجا میروی بی من کجا میروی/چشم تو جادوی من ماه زیبا روی من تنها کجا میروی بی من کجا میروی/من قرارم میرود یار از کنارم میرود تنها شدم نو بهارم میرود صبر و قرارم میرود رسوا شدم

لیست های مربوط به تنها شدم
loaderimage