تاریخچه‌ای از سینمای ایران - لیستاچ

لیستاچ

تاریخچه‌ای از سینمای ایران

حمید شعاعی که نویسنده این کتاب است، یک شرح‌حال‌نویس بوده و در زمینه کارهای سینمایی و همچنین شرح‌حال نویسی سینمایی کار می‌کند. کتاب با عنوان تاریخچه‌ای از سینمای ایران در مورد سنت‌هایی نمایشی موجود در ایران قدیم بوده و ورود سینما به ایران را مورد بررسی قرار می‌هد. در مقدمه کتاب اینطور آمده: «در این مختصر قصد نبوده است که به تفصیل درباره تفریحات مردم گفتگو شود؛ زیرا این کار اگر با دقت و حوصله انجام شود مستلزم پرداختن به تألیف چندین جلد کتاب خواهد بود.

لیست های مربوط به تاریخچه‌ای از سینمای ایران
loaderimage