بیدل - لیستاچ

لیستاچ

بیدل

ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بن عبدالخالق ارلاس، متخلص به بیدل، و نیز شناخته شده با نام بیدل دهلوی، شاعر پارسی‌سرای سبک هندی است.

لیست های مربوط به بیدل
loaderimage