بنویس - لیستاچ

لیستاچ

بنویس

متن آهنگ "بنویس" از گروه چارتار: شب بَرزن، شب ما/شب بی روزن شب ما/شب تاریک و حریص/بنویس از ما بنویس/بنویس از رنج فِتاده به دایره ای/بنویس از چشمی و شبنمِ خاطره ای/بنویس از ما به سکوت و صدا/تو که گفتن می دانی/دِشنه در کمین و/واژه نقطه چین و/دردی در دلم بِروید/شادی ام بشوید/من تاریخی غمگینم/شب بَرزن، شب ما/شب بی روزن شب ما/شب تاریک و حریص/بنویس از ما بنویس/بنویس از رنج فِتاده به دایره ای/بنویس از چشمی و شبنمِ خاطره ای/بنویس از ما به سکوت و صدا/تو که گفتن می دانی/دِشنه در کمین و/واژه نقطه چین و/دردی در دلم بِروید/شادی ام بشوید/من تاریخی غمگینم/

لیست های مربوط به بنویس
Scroll Up
loaderimage