بلای عشق - لیستاچ

لیستاچ

بلای عشق

بلای عشقِ تو، بر من چنان اثر کرده ست/که پندِ عالم و عابد، نمیکند اثَرم/قیامتم که به دیوانِ حشر، پیش آرند…/میان آن همه تشویش، در تو مینِگَرم…/

لیست های مربوط به بلای عشق
loaderimage