برنس - لیستاچ

لیستاچ

برنس

مجموعه ستیا تمایز یک آرمان با نام تجاري بـُرنـُس، درسـال 1395 به عنوان وارد کنندهلباسهاي شب زنانه ( تُـرك ) پا به عرصه پوشاك ایران گذاشت و با سرمایه گذاري منـاسبو انتخاب طرح ها و مدلهاي روز دنیا به سرعت توانست جایگاه مناسبی دراین عرصه پیداکند.لیکن درسال1397با توجه بوجود آمـدن شـرایـط خـاص اقتصادي کشور، مجموعه بُرنـُساقدام به تغییرات دراستراتـژیهاي خـود نـموده و بـا تولید و عرضه کالاهاي ایرانی عـلاوهبر حفظ مشتریان، وارد عرصه جدیدي از پوشاك زنانه شامل:شومیز، شلوار، پیراهن ، کت ، کت و شلوار گردید.

آدرس سایت
استان تهران، تهران، بلوار میرداماد نرسیده به خیابان قدوسی
02128111123-09129595123
لیست های مربوط به برنس
loaderimage