باستان شناسی سینما - لیستاچ

لیستاچ

باستان شناسی سینما

«باستان شناسی سینما و خاطرات یک قرن »، نوشته یوسف اسحاق پور یک محقق ایرانی است که سال‌ها در فرانسه زندگی کرده است. این محقق ایرانی با ژان لوک گدار مصاحبه‌ای را صورت داده است که کتاب فوق مجموعه سوالات و نکاتی است که اسحاق پور از ژان لوک گدار پرسیده است. هر فصل بدین صورت آغاز می‌شود که با یکی از سوالات اسحاق‌پور از ژان لوک گدار شروع شده و ادامه می‌یابد.

لیست های مربوط به باستان شناسی سینما
loaderimage