بازی You Must Build A Boat - لیستاچ

لیستاچ

بازی You Must Build A Boat

بازی You Must Build A Boat تقریبا کاملا مشابه به بازی موفق “ده میلیون” است که در بخش قبل آن را معرفی کردیم. بازی You Must Build A Boat چند سال پس از کسب موفقیت‌های بازی “ده میلیون” ساخته شد و روند مشابهی دارد.

لیست های مربوط به بازی You Must Build A Boat
loaderimage