اکبر مشتی ملایری - لیستاچ

لیستاچ

اکبر مشتی ملایری

شهرت و آوازه این بستنی فروشی کاری کرده کارستان. در کتاب معروف گردشگری به نام Lonely Planet نسخه ایران به توریست‌هایی این توصیه را کرده تا لذت چشیدن طعم ناب و اصیل بستنی سنتی زعفرانی را در بستنی فروشی اکبر مشتی ملایری از دست ندهد. بستنی های اکبر مشتی انصافا خوشمزه پر طعفران و پر مغز هستند که هرجایی نمی‌توان شبیه آن را مزه کرد.

لیست های مربوط به اکبر مشتی ملایری
Scroll Up
loaderimage