انکار - لیستاچ

لیستاچ

انکار

هر چه کردم بذر شعر را شاد بپاشم هیچ نشد/پشت گندم زار هر سال آرام غصه هیچ نشد/به ساز گوش کن و آرام از این مزرعه بگذر/این مزرعه پیش تر از این حادثه پوسید/هر چه کردم زخم ها را زخم نخوانم هیچ نشد/

لیست های مربوط به انکار
loaderimage