امیر خلوت - لیستاچ

لیستاچ

امیر خلوت

میر حسین ترکمان , ملقت به امیر خلوت متولد سال ۱۳۷۱ میباشدامیر خلوت از محدود رپر هایی ست که از سن کم وارد رپ شده و طی مدت کوتاهی به شهرت رسید, اهنگ خون بها شروع کار حرفه خلوت بود . و عضو مرکز رکورد نیز میباشد و اخرید فعالیت او با مهرک بوده است

لیست های مربوط به امیر خلوت
loaderimage