آزادی معنوی - لیستاچ

لیستاچ

آزادی معنوی

آزادی معنوی مجموعه‌ای است از چند سخنرانی مرتضی مطهری. این کتاب نخست با نام گفتارهای معنوی به چاپ رسید و بعدها به نام آزادی معنوی تغییر نام داد. کتاب آزادی معنوی در حوزه آزادی و آزادی اجتعمایی انسان و بشریت صحبت میکند.

لیست های مربوط به آزادی معنوی
loaderimage