آخرین نسل برتر - لیستاچ

لیستاچ

آخرین نسل برتر

هر کدام از داستانهای این اثر فردی را به عنوان نسل برتر از دیدگاه نویسنده بیان می­کند.اکسیژنداستان زنی است که در هنگام شیر دادن به نوزادش ناگاه احساس تنگی نفس می کند و سعی دارد خود را به بیمارستان برساند.یک گل سرخداستان زنی است که با وجود توجه زیاد به همسرش در نگاه هیچکدامشان[2] عشق دیده نمی شد و جوری زندگی می کردند که انگار زن و شوهر نیستند.رشته تسبیحداستان پدر بزرگ و نوه اش است. این پدر بزرگ یک تسبیح چهل ساله دارد و به آن علاقه ی زیادی نشان می دهد. تمام اعضای خانواده عشق پدربزرگ به تسبیح را می دانستند:\"پسرش هر سالی دوبار تسبیح را نخ می کشید و آن را در یک استکان روغن زیتون می خواباند که شفاف شود، پدر بزرگ می خواست بعد از مرگش تسبیح به پسرش برسد چون او قدر تسبیح را به خوبی می دانست.\"آخرین نسل برترمربی تیم کشتی برای مسابقات به مصر می رود و در هتل عاشق خدمتکار هتل می شود که این عشق او باعث خودکشی خدمتکار می شود.

لیست های مربوط به آخرین نسل برتر
Scroll Up
loaderimage