آتشی در نیستان - لیستاچ

لیستاچ

آتشی در نیستان

یک شب، آتش در نیستانی فتاد!…/سوخت، چون اشکی که بر جانی فتــاد/شعله تا سـرگرمِ کارِ خویش شد…/هر نیی، شمعِ مزارِ خویش شد…/نِی به آتش گفت: کین آشوب چیســت؟/مر تو را زین سوختن، مَطلوب چیست؟/

لیست های مربوط به آتشی در نیستان
loaderimage